Nieuwe coalitie presenteert Bestuursakkoord 2020-2023

De nieuwe coalitie, bestaande uit VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant, presenteren hun nieuwe coalitieakkoord voor de provincie Noord-Brabant: “Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant”. Gedeputeerde Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant heeft de portefeuille Vrije Tijd, Bestuur en Veiligheid. De beleidsvelden sport, cultuur en vrijetijdsbesteding zijn samengebracht in het beleidskader Vrije Tijd. De coalitie geeft hiermee aan dat zij de belangrijke rol van vrije tijd inzien, zeker in deze periode van de Coronacrisis. Het levert een positieve bijdrage aan het welzijn van de Brabander. In het bestuursakkoord staat dat de coalitie in de komende maanden een nieuw beleidskader 'Vrije Tijd' presenteert, waarbij het doel is om een bijdrage te leveren aan de beleving en het welzijn van Brabanders. Gezien het feit dat BrabantSport een nauwe relatie heeft met de provincie Noord-Brabant op het beleidsveld sport, kijken we enorm uit naar de verdere uitwerking van het nieuwe beleidskader. #brabantsterkerdoorsport

Wij verwelkomen het nieuwe bestuur en het bijbehorende bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant. Samen, slagvaardig en slim zijn woorden die op ons lijf geschreven staan. We kijken uit naar de samenwerking!
Michel Reinders - Directeur BrabantSport

Het bestuursakkoord - Vrije tijd wordt belangrijker in onze maatschappij
Bron: Provincie Noord-Brabant

In de te ontwikkelen portefeuille ‘Vrije Tijd’ bundelen we de krachten die ervoor zorgen dat er veel te doen en beleven is in Brabant. Door een scherpe provinciale rolneming positioneren we de beleidsvelden cultuur, sport en vrijetijdseconomie. Dit vanuit de intrinsieke waarde die deze hebben voor onze kwaliteit van leven én vanuit de waarde die zij leveren aan onze maatschappelijke opgaven. In deze nieuwe portefeuille krijgen grootschalige ontwikkelingen op dit gebied een plek, zoals het Nationaal Park van Gogh.

Wij weten dat veel taken op het gebied van cultuur en sport voornamelijk bij de gemeente liggen en dat veel taken vanuit de vrijetijdseconomie de verantwoordelijkheid zijn van ondernemers, organisaties en verenigingen. Wanneer vraagstukken de taken van de provincie raken en op bovengemeentelijke schaal liggen, kan ook de provincie hierin een (coördinerende) rol spelen.

De afgelopen jaren is door de provincie structureel en incidenteel geïnvesteerd in het ondersteunen en laten ontwikkelen van (projecten op het gebied van) sport en cultuur. Vele projecten zijn zeer succesvol tot wasdom en volwassenheid gekomen. Er zijn veelbelovende en spraakmakende resultaten.

De tijd is gekomen om deze mooie resultaten te consolideren en borgen binnen onze maatschappij. Dit laatste in combinatie met een geleidelijke afbouw van de inzet van provinciale middelen. Vanaf 2023 zetten we structureel en incidenteel minder middelen in. We herpositioneren hiermee de rol van de provincie op deze beleidsterreinen. Dat vraagt om scherpe keuzes. Daarnaast vragen nieuwe veelbelovende initiatieven en veranderingen in onze samenleving – zoals de coronacrisis - om aandacht en wellicht tijdelijke financiële impulsen van de provincie. In dit veranderproces stellen wij ons als een zorgvuldige partner op.

De plannen

 • We komen de komende maanden met een nieuw beleidskader ‘Vrije Tijd’ waarbij we de onderdelen cultuur, sport en vrijetijdseconomie integraal en op een vernieuwende manier positioneren. Het doel van dit beleidskader is om een bijdrage te leveren aan de beleving en het welzijn van onze inwoners in Brabant. We nemen hierbij een scherpe provinciale rolneming in acht. Deze herpositionering krijgt een tijdelijke impuls om;
  • Het nieuwe beleidskader ‘Vrije Tijd’ te ontwikkelen en uitvoeren.
  • Samenwerkende partijen die nu provinciale subsidie ontvangen, voor te bereiden op een geleidelijke afbouw van onze subsidierelaties, richting het ‘nieuwe normaal’ van na 2023.
  • Nieuwe kansrijke initiatieven tijdelijk te ondersteunen.
  • Aandacht te behouden voor sporten door mensen met een beperking.

Door de coronacrisis zullen we voor de lopende projecten rekening houden met de gevolgen die partners hierdoor ervaren. Hierbij is maatwerk het uitgangspunt.

 • Het beleidskader ‘Vrije Tijd’ levert een bijdrage aan de gehele Brabantse samenleving. Belangrijk hierbij is het welzijn van alle Brabanders in onze dorpen, regio’s en steden. De innovatieen veerkracht van de Brabantse samenleving is enorm. Dit blijkt uit wat er gebeurt nu tijdens de coronacrisis. ‘Verbinden en verbroederen’ zijnhierbij passende Brabantse woorden.
 • Wij zetten in binnen het nieuwe beleidskader ‘Vrije Tijd’ op een heldere beperkte provinciale positionering, in combinatie met en een verbreding en verdieping van de rol van private partijen, initiatieven en andere overheden.
 • We streven naar versterking van het ondernemerschap, ruimte en externe participatie binnen de uitvoering van het beleidskader ‘Vrije Tijd’.
 • Activiteiten die we willen voortzetten die voorheen onder de noemer ‘Samenleving werden gerealiseerd, gaan integraal onderdeel uitmaken van andere beleidsthema’s. Hierbij valt te denken aan thema’s als sociale innovaties bij vernieuwing van het Openbaar Vervoer, aanpak laaggeletterdheid binnen het Actieplan Arbeidsmarkt en sociale innovaties in de energietransitie bij de portefeuille Energie.

Lees het hele bestuursakkoord of de samenvatting via deze link.