Actievoorwaarden BrabantSport Tokyo tour

In 2020 gaan een aantal Brabantse helden van Team BrabantSport langs basisscholen in Brabant om leerlingen alles te vertellen over wat sport met hen doet en hoe belangrijk het is om te sporten. En dat rondom de Olympische en Paralympische spelen: De BrabantSport Tokyo Tour. Hiervoor gelden de volgende actievoorwaarden:

Algemeen:
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door BrabantSport, gevestigd en kantoorhoudende aan Torenallee 3, 5617 BA te Eindhoven (hierna: "BrabantSport"), georganiseerde promotionele actie: 'BrabantSport Tokyo Tour- ' (hierna: "de Actie").
1.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden.
1.3 Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website.
1.4 BrabantSport is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat BrabantSport daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door BrabantSport bekend worden gemaakt via de website.

Deelname:
2.1 De aanmeldprocedure van de Actie loopt van 19 februari tot en met 13 maart 2020.
2.2. Deelname aan de Actie is gratis. De school is wel verantwoordelijk voor de locatie (aula, gymzaal, geluid, techniek etc.);
2.3 Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer, in dit geval komen alle Brabantse basisscholen voor de Actie in aanmerking, zich in via www.brabantsport.nl/brabantsport-tokyo-tour.
2.4 Het is mogelijk om per basisschool meerdere aanmeldingen in te dienen waarbij de doelgroep van de Actie groep 3 tot en met groep 8 is.
2.5 Deelname aan de Actie staat open voor contactpersonen van alle basisscholen in Brabant.
2.6 Uit alle inschrijvingen worden, op basis van motivatie, 20 basisscholen geselecteerd.
2.7 BrabantSport heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

Gegevensverzameling/ portretrecht:
3.1 De deelnemer geeft BrabantSport door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de Actie en het gebruik van zijn/haar e-mailadres voor het verzenden van e-mails van BrabantSport, alsmede het informeren van de winnende scholen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
3.2 De deelnemer kan zich te allen tijde afmelden van het BrabantSport magazine via de daarin opgenomen link.

Prijzen:
4.1 Winnende scholen worden vastgesteld door een onafhankelijke jury door middel van hun motivatie.
4.2 Sporters worden op basis van beschikbaarheid toegekend aan een betreffende school. De prijs (in dit geval de sporter) is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door BrabantSport wordt toegekend.
4.3 Winnende scholen worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het door hen beschikbaar gestelde e-mailadres. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.4 De winnende scholen verklaren zich door deelname akkoord dat zij bereid zijn op verzoek van BrabantSport mee te werken aan promotionele activiteiten. Een aantal sporters worden voor een YouTube serie op Omroep Brabant gevolgd. Het gaat hierbij waarschijnlijk over Marianne Vos, Twan van Gendt, Nadine Broersen en Roy Meyer. Uiteraard maken we van tevoren altijd afspraken hierover met de school. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen.
4.5 Datum van het bezoek wordt na bekendmaking van de winnaars in overleg met de school bepaald. Data en sporters zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Aansprakelijkheid:
5.1 BrabantSport besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. BrabantSport is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
5.2 BrabantSport is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door BrabantSport en/of door derden te verstrekken prijzen.
5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen BrabantSport niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor BrabantSport in het leven roepen.
5.4 BrabantSport is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden, andere technische faciliteiten of op de dag van het bezoek van de sporter aan de school.
5.5 BrabantSport is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
5.6 BrabantSport is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
5.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van BrabantSport gelden eveneens voor door BrabantSport ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.

Klachten:
6.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk per mail via info@brabantsport.nl, onder vermelding van de naam van de Actie of via onze website ingediend worden. BrabantSport neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.

BrabantSport
Wij maken Brabant sterker door sport. Vandaag, morgen en overmorgen. Want een provincie mét sport is sterker dan een provincie zonder sport. BrabantSport maakt zich daarom hard voor het allerbeste sportklimaat van Nederland, in de breedste zin van het woord. Dat doen we voor jou als Brabander, met steun van overheden, kennisinstellingen en sportbonden. Maar ook het Brabants bedrijfsleven doet mee. Organisaties zoals Univé, Omroep Brabant en Eindhoven Airport zien het belang van sport en investeren samen met ons…want sport maakt veel los.

De BrabantSport Tokyo Tour is een initiatief van BrabantSport en wordt mogelijk gemaakt door de ambassadeurs van Team BrabantSport. De ambassadeurs van Team BrabantSport hebben als doel om topsport met breedtesport te verbinden en zoveel mogelijk Brabanders te inspireren om te (gaan bewegen).

Vragen over de BrabantSport Tokyo Tour? Mail dan naar: info@brabantsport.nl

Partners