Voorwaarden BrabantSport Clubcard Actie

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN

“BrabantSport Clubcard”


Artikel 1: Definities

In deze Algemene Actievoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Aanbieder: BrabantSport, statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudend aan de Torenallee 3 te (5617 BA) Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60995262;
 2. Website: brabantsport.nl/clubcard;
 3. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die door middel van een aanvraag van één Clubcard en het invullen van de verzochte gegevens op de Website een overeenkomst tot deelname sluit met de aanbieder;
 4. Deelnameperiode: 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019;
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname gesloten tussen de deelnemer en de Aanbieder via de website;
 6. De Actie: “BrabantSport Clubcard”: het promotioneel kansspel van de aanbieder;
 7. Winnaar: de Deelnemer die een prijs heeft gewonnen;
 8. Deelname: het aanmelden voor de Clubcard, invoeren van de gegevens van de Deelnemer op de Website en het accepteren van deze Algemene Spelvoorwaarden;
 9. De Prijs: zie bijlage 1.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze Algemene Spelvoorwaarden hebben betrekking op de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1 onder e van deze Algemene Spelvoorwaarden.

2.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Spelvoorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zijn alsdan gehouden om de niet rechtsgeldige bepalingen zodanig te wijzigen c.q. te vervangen door andere bepalingen, dat deze bepalingen bindend zullen zijn, welke wijziging c.q. vervanging dient  plaats te vinden op een zodanige wijze dat de nieuwe tekst van de bepalingen een zo gering mogelijke afwijking van de oorspronkelijke bepalingen vormt en welke wijziging c.q. vervanging dient te worden geëffectueerd, rekening houden met het doel en de strekking van deze bepalingen.

2.3. Deze Algemene Spelvoorwaarden en andere informatie met betrekking tot “BrabantSport Clubcard” is te vinden op de Website.

 

Artikel 3: Termijn deelname

Deelname aan “BrabantSport Clubcard” is mogelijk vanaf 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.

 

Artikel 4: Doel promotioneel kansspel

Het doel van “BrabantSport Clubcard” is het promoten van het merk “Clubcard” en het stimuleren van het bezoeken van de aangesloten evenementen (zie website).

 

Artikel 5: Spelregels

 1. Met de aanvraag van de Clubcard bij BrabantSport en het aanvinken van een opt-in voor deelname en akkoord verklaring met onderhavige Algemene Spelvoorwaarden op de Website dingt de aanvrager van de Clubcard mee naar de prijzen.
 2. De Deelnemer dient via de website  (brabantsport.nl/clubcard) zijn/haar correcte gegevens in te vullen, alsmede zich akkoord te verklaren met de Algemene Spelvoorwaarden, teneinde kans te maken op prijzen;
 3. De Deelnemer dient door het aanvinken van een opt-in zich akkoord te verklaren met het sluiten van de Overeenkomst en onderhavige Algemene Spelvoorwaarden. De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte informatie correct en volledig is;
 4. Deelname aan “BrabantSport Clubcard” is geheel kosteloos. Eventuele kosten voor het gebruik van internet zijn voor rekening van de Deelnemer;
 5. "Deelname aan "BrabantSport Clubcard" is enkel toegestaan voor Deelnemers ouder dan 18 jaar, dan wel met instemming van de ouder of voogd indien de Deelnemer jonger is dan 18 jaar." Deelname aan “BrabantSport Clubcard” is uitgesloten voor werknemers van de aanbieder, alsmede voor personen die direct of indirect zijn betrokken in de organisatie van onderhavig promotioneel kansspel;
 6. De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en/of te diskwalificeren, indien de desbetreffende Deelnemer op enigerlei wijze handelt in strijd met deze Algemene Spelvoorwaarden, fair play, hetgeen ter uitsluitende beoordeling is van de Aanbieder of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Aanbieder of derden, dan wel indien de Aanbieder redenen heeft om aan te nemen dat de Deelnemer naar verwachting zal gaan handelen in strijd met deze Algemene Spelvoorwaarden of anderszins onrechtmatig jegens de aanbieder of derden, zulks alles ter uitsluitende beoordeling van de Aanbieder;
 7. De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer te vragen naar zijn/haar bevestiging van de aanvraag van de Clubcard waar de Actiecode in is vermeld. De Deelnemer dient deze bevestiging op eerste verzoek aan de Aanbieder te overhandigen, bij gebreke waaraan de Aanbieder de Deelnemer kan uitsluiten van verdere deelname en/of kan diskwalificeren;
 8. Winnaars van de BrabantSport Seizoenkaart of Golden Ticket dienen via social media (indien Deelnemer daarover beschikt) promotie te maken voor de bijbehorende BrabantSport evenementen.
 9. Aanvullende spelregels worden op de website vermeld en de Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze spelregels eenzijdig te wijzigen.

 

Artikel 6: Prijzen

 1. De Deelnemer maakt door deelname kans op het winnen van prijzen zoals vermeld in bijlage 1.Alle prijzen zijn netto. Eventuele (kansspel)belasting zal worden afgedragen door de aanbieder.
 2. De Prijs wordt uitsluitend toegekend aan de Winnaar, is niet overdraagbaar en kan op generlei wijze worden ingeruild voor contant geld of andere goederen.
 3. De Aanbieder hecht eraan te wijzen op het feit dat eventuele aanvullende zaken, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, verblijfskosten, een reisverzekering of annuleringsverzekering niet is inbegrepen in het prijzenpakket. De Winnaar dient hier dan ook zelf zorg voor te dragen.  

 

Artikel 7: Prijsuitkering

 1. Op drie willekeurige momenten, in de periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019, door middel van een geautomatiseerde willekeurige (“at random”) loting, uit alle nieuwe aanmeldingen en die al reeds eerder aan de loting hebben deelgenomen.
 2. De Winnaar zal door de Aanbieder binnen vijf (5) werkdagen na de trekking via een persoonlijk bericht via e-mail worden benaderd en op de hoogte worden gesteld op welke wijze de Prijs zal worden uitgekeerd en welke aanvullende informatie van de winnaar hiervoor noodzakelijk is. De verkregen aanvullende informatie zal worden gebruikt om de prijs ter beschikking te kunnen stellen en zal verder op geen enkele wijze worden verwerkt of verstrekt aan derden.
 3. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het controleren van de door de winnaar verstrekte gegevens.
 4. Over de uitslag van “BrabantSport Clubcard, BrabantSport Seizoenkaart en BrabantSport Golden Ticket” kan niet worden gecorrespondeerd.  

 

Artikel 8: Promotionele doeleinden en verwerking persoonsgegevens

 1. De Deelnemer geeft middels compleet invullen van het deelnameformulier en het voltooien van het inschrijfproces toestemming aan de Aanbieder tot gebruik van zijn/haar e-mailadres of overige persoonlijke gegevens.
 2. De Aanbieder zal de gegevens van de Deelnemers gebruiken voor de uitvoering van de Actie, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – de communicatie van de prijs en het publiceren van zijn/haar naam op de Actie site indien hij/zij winnaar is.
 3. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze Actie en de prijsuitreiking daarvan.

 

Artikel 9: Gedragscode Promotionele Kansspelen

“BrabantSport Clubcard” wordt aangeboden met in acht name van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

Artikel 10: Vragen en Klachten

De Deelnemer kan zich met vragen en/of klachten over “BrabantSport Clubcard” schriftelijk richten tot:

BrabantSport
Torenallee 3
5617 BA Eindhoven
Nederland

info@brabantsport.nl

Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag of klacht zal de Deelnemer door de Aanbieder op de hoogte worden gesteld omtrent de afhandeling van deze vraag of klacht.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De Aanbieder streeft ernaar de diensten op de website te allen tijde gedurende de looptijd van “BrabantSport Clubcard” toegankelijk te houden, doch de Aanbieder heeft de bevoegdheid (om welke reden dan ook) deze toegang te onderbreken.
 2. De Aanbieder staat op geen enkele wijze garant voor de juistheid van de aan haar door de deelnemer verstrekte gegevens.
 3. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, ten gevolge van aan haar verstrekte (onjuiste) gegevens of die op enigerlei wijze voortvloeit uit deelname aan “BrabantSport Clubcard”.
 4. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, veroorzaakt door, of enigerlei wijze verband houdende met de toekenning van de prijs.
 5. De Aanbieder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
 6. De Aanbieder en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder.
 7. De Aanbieder is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. De Aanbieder draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. De Aanbieder is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 8. Iedere aansprakelijkheid van de Aanbieder en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 12: Slotbepalingen

 1. De Aanbieder heeft het recht “BrabantSport Clubcard tussentijds te beëindigen en/of de spelregels van “BrabantSport Clubcard” te wijzigen en/of niet tot uitkering van prijzen over te gaan, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien.
 2. Op elke overeenkomst tussen de Aanbieder en de Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen uitsluiten worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter van de Rechtbank  Oost-Brabant, locatie Eindhoven.

 

BIJLAGE 1: BESCHRIJVING PRIJZEN

 • Clubcard:gratis toegang tot fandag BrabantSport, inschrijving BrabantSport nieuwsbrief en kans maken op gratis tickets voor sportevenementen. Tevens kans hebben op BrabantSport seizoenkaart of Golden Ticket. Iedere inschrijving ontvangt deze prijs (één Clubcard per persoon).
 • 10 seizoenkaarten: gratis toegang tot ieder door BrabantSport gesponsorde (sport)evenement binnen het seizoen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 (zonder catering e.d., alleen toegang).
 • 1 Golden Ticket: gratis VIP-toegang tot ieder door BrabantSport gesponsorde (sport)evenement binnen het seizoen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 (per event zijn de voorwaarden qua catering e.d. en omstandigheden anders).